Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică

 

Informaţii despre admitere pot fi obţinute și de la adresa http://www.admitere.armm.utcluj.ro

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea septembrie 2019:

 

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursă fără bursă

Autovehicule rutiere, mecatronica si mecanica

Ingineria autovehiculelor

 

0

0

0

10

Ingineria transporturilor

 

10

1

15

Inginerie mecanica

Cluj-Napoca

44

1

28

Alba Iulia

15

3

Mecatronica si robotica

 

0

0

5

TOTAL FACULTATE

 

69

1

1

61

> Pentru candidaţii care doresc sa se inscrie la domeniul "Ingineria Autovehiculelor" (specializarea Autovehicule Rutiere):

Înscrierea candidaţilor: 10-12* septembrie între orele 9:00 și 15:00
*In 12  septembrie  nu se fac înscrieri la extensia Satu Mare
Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca .
Proba de concurs: 13  septembrie , ora 9:00
Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 septembrie , ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 16 şi 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale:17 septembrie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 13 septembrie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.
Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.
Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici.
Un model de test este disponibil aici.
Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2019 (https://www.edu.ro/bacalaureat)
Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.
 


Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuală):

a) Nota la testul grilă la matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota de la testul de grilă de Matematică (60%) + Media la BAC (40%)

 

Media finală se calculeaza cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasa de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.
Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.
Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici si aici.

> Pentru candidaţii care doresc să se înscrie la domeniile Ingineria Transporturilor(specializarea Ingineria Transporturilor și a Traficului),Inginerie Mecanică(specializările: Mașini și Instalații pentru Agricultură șI Industrie Alimentară, Mecanică fină și nanotehnologii și Sisteme și Echipamente Termice),Mecatronică și Robotică(specializarea Mecatronică) :

Înscrierea candidaţilor: 10-13* septembrie între orele 9:00 și 15:00
*În 13 septembrie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN
Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28 şi la extensiile universitare Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare, Zalău.
Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 septembrie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 16 şi 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 13 septembrie, ora 22:00
Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere în cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la înscriere)
* achitarea la Biroul Taxe a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 13 septembrie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de  Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică): Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii;Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Calculul mediei de admitere pentru candidaţii care se înscriu la Comisia cu concurs de dosare:
 

Media de admitere se poate stabili in unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proporție de 100% sau,
2. pentru absolvenții care au susținut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca această notă să fie considerată in proporție de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-și considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire! 
Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici si aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizează in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPȚIUNEA) Detalii aici.

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia
*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta
Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019

 

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria autovehiculelor
6.78
8.88
6.30
6.76
    Ingineria Transporturilor
6.05
8.90
-
-
    Ingineria mecanică (Cluj-Napoca)
6.01
8.95
6.91 8.74
    Ingineria mecanică (Alba Iulia)
6.05
8.54
8.28 8.85
    Mecatronică si robotică
8.68
9.85
6.59
9.11

 

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019 .
Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;
Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.400 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.600 lei pentru linia de predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.