Biblioteca

SERVICII OFERITE

ÎNSCRIEREA ŞI ACCESUL CITITORILOR ÎN BIBLIOTECĂ

1.1.      Înscrierea şi accesul  la Bibliotecă a studenţilor, studenţilor doctoranzi, cadrelor didactice, cercetătorilor şi angajaţilor UTCN.

 • La înscriere, studenţii  vor primi un permis de acces la bibliotecă, care trebuie vizat anual, pe baza următoarelor documente:

- carnet de student vizat la zi ;

-  act de identitate în original;

-  1 fotografie (2x3);

-  chitanța de plată a vizei anuale.

 • La înscriere, studenţii doctoranzi care se găsesc în tabelul nominal de admişi la doctorat, vor primi un permis de acces la bibliotecă, la sala de lectură a fiecărei filiale, pe baza următoarelor documente:

-  carnet de student

- act de identitate în original;

- 1 fotografie (2x3);

- chitanța de plată a vizei anuale.

 • La înscriere, cadrele didactice, cercetătorii şi angajaţii UTCN vor primi un permis de acces la bibliotecă, la sala de lectură a fiecărei filiale, pe baza următoarelor documente:

- legitimaţie de serviciu vizată la zi;

-  act de identitate în original;

-   1 fotografie (2x3);

-  chitanţa de plată a taxei de înscriere.

 • La eliberarea permisului, utilizatorii bibliotecii vor semna:

-   Fişa cititorului care conţine declaraţia de luare la cunoştinţă şi respectare a Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii.

Eliberarea permiselor se face de către bibliotecarii  fiecărei biblioteci filiale.

Valoarea taxelor se gasește aici.

1.2.  Înscrierea şi accesul în Bibliotecă a beneficiarilor externi

 • La înscriere, beneficiarii externi vor primi un permis de acces în bibliotecă, eliberat contra cost, pe baza următoarelor documente: 

-  Carte de identitate în original şi legitimaţia de serviciu vizată la zi  sau carnet de student vizat la zi;

- 1 fotografie (2x3);

- chitanţa de plată a taxei de înscriere.

 • La eliberarea permisului, citirorul vor semna:

-  Fişa cititorului care conţine declaraţia de luare la cunoştinţă şi respectare a Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii;

-   Beneficiarii externi pot consulta publicaţiile numai la sălile de lectură.

Eliberarea permiselor se face de către bibliotecarii fiecărei biblioteci filiale.

1.3. Vize anuale

 • Permisele de bibliotecă se vor viza anual la sala de împrumut la domiciliu a fiecărei filiale:

-  pentru studenţi - pe baza carnetului de student vizat la zi şi a chitanţei de achitare a taxei de vizare a permisului

-  pentru cadre didactice,  personalul UTCN pe baza legitimaţiei de serviciu vizată la zi şi a chitanţei de achitare a taxei de vizare a permisului

-  pentru beneficiarii externi - contra cost, pe baza chitanţei de achitare a taxei.

 • În cazul pierderii sau distrugerii permisului de bibliotecă se poate elibera un nou permis pe baza documentelor de la punctele 1.1., 1.2., 1.3. şi a chitanţei de achitare a taxei de duplicat.  Eliberarea noilor permise se face de către bibliotecarii fiecărei filiale.

2. ÎMPRUMUTUL PUBLICAŢIILOR LA DOMICILIU

    2.1. Condiţii de împrumut la domiciliu

 • Orice beneficiar intern (cadru didactic, student, student doctorand şi angajat UTCN), înscris la Bibliotecă, poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, respectând statutul publicaţiilor, în următoarele condiţii:

-  are permisul valabil;

-  nu are nici o carte cu termenul de restituire depăşit;

-  nu are tarife de întârziere neachitate.

 • orice beneficiar înscris la una din filiale bibliotecii are acces la toate sălile de lectură ale Bibliotecii UTCN, pentru consultarea publicaţiilor.

    2.2. Publicaţii destinate împrumutului la domiciliu

Documentele de bibliotecă pot fi împrumutate pe o durată determinată, în funcţie de: colecţie, grad de solicitare şi număr de exemplare.

 1. a.       Publicaţiile de specialitate recomandate în bibliografia semestrială și cele de interes general(manuale, cursuri, îndrumătoare de laborator, îndrumătoare de proiect, culegeri de probleme), care există într-un număr suficient de exemplare, se împrumută pe o perioadă de 1 (un) an şcolar;

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicaţiilor, se aplică procedeul de imputare conform punctului 4.

 1. b.      Publicaţiile care nu fac parte din categoria celor menţionate la punctul 2.2.(a) se împrumută pe o perioadă determinată de timp (perioadă care se stabileşte în funcţie de numărul de exemplare existente şi de numărul solicitărilor pentru publicaţiile respective), cu drept la prelungire, în cazul în care nu sunt solicitate şi de alţi beneficiari.

În cazul nerestituirii la termen sau pierderii publicaţiilor, se aplică prevederile punctului 4 privitor la recuperarea publicaţiilor nerestituite la termen sau pierdute.

3. CONSULTAREA PUBLICAŢIILOR ÎN SALA DE LECTURĂ

 • Consultarea publicaţiilor în sala de lectură se efectuează pe baza fişei de evidenţă a sălii, pentru următoarele categorii de documente:

-  STAS-uri;

- periodice;

-  cărţi unicat;

-  teze de doctorat ;

-  cărţi de specialitate;

- cărţi de referinţă (enciclopedii, dicţionare unicat etc.) ;

- fond special.

Menţiuni:

 • Documentele existente în fondul sălilor de lectură NU se împrumută la domiciliu.
 • Bibliotecarii de la Bibliotecile Filiale răspund de corectitudinea completării formei de întârziere/pierdere a publicaţiei în corelaţie cu fişele de împrumut şi cu suma corespunzătoare de plată conform modului de calcul. Corectitudinea acestor operaţiuni este verificată de Directorul Bibliotecii.

4. RECUPERAREA PUBLICAŢIILOR NERESTITUITE LA TERMEN SAU PIERDUTE

4.1. Publicaţii nerestituite la termen

Din aceasta categorie fac parte publicaţiile a căror termen de restituire a fost depăşit. Tarifele de întârziere aplicate pentru nerestituirea la termen a publicaţiilor se găsesc aici.

4.2. Publicaţii pierdute sau distruse

O publicaţie deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată de un alt beneficiar este considerată o publicaţie distrusă.

Modalităţi de recuperare:

Acte şi normative legele: Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002,  publicată în M.O. nr. 422/18.06.2002 şi republicată în M.O. Partea I. Nr.132/11.02.2005, precum şi Ordonanţa nr. 26/26.01.2006  pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în M.O. nr. 85/30.01.2006,  prevede modalitatea de recuperare a publicaţiilor pierdute sau distruse, conform cap. VII - Drepturile şi obligatiile utilizatorilor, - art. 67, pct.2

 1. Conform prevederilor legale prin actele normative mai sus menţionate, documentele pot fi recuperate prin înlocuire sau plată.
 2. Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţioneaza prin recuperarea fizică a unor documente identice.
 3. Plata publicaţiilor pierdute sau distruse, bunuri culturale comune, se vor plăti prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

5. ALTE SERVICII

5.1. Împrumutul interbibliotecar naţional

Acest serviciu este destinat doar beneficiarilor interni.

 • Împrumutul interbibliotecar naţional se efectuează pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul comunicarea documentelor, în care beneficiarul:

-  specifică toate datele de identificare a publicaţiei (autor, titlu, editura, an de publicare);

-   se angajează să achite taxele poştale de solicitare şi restituire a împrumutului (scrisoare, colet) de la o altă bibliotecă din ţară;

-   se angajează să respecte integritatea publicaţiei şi termenul de restituire.

 • Această activitate intră în atribuţiile de serviciu ale bibliotecarilor Compartimentului comunicarea documentelor.

5.3. Împrumutul interbibliotecar internaţional

Acest serviciu este destinat doar beneficiarilor interni.

 • Împrumutul interbibliotecar internaţional se efectuează pe baza unei cereri depuse de beneficiar la Compartimentul completarea colecţiilor, în care beneficiarul:

-  specifică toate datele de identificare a publicaţiei (autor, titlu, editura, an de publicare);

-  se angajează să achite: taxele de corespondenţă pentru cererea de împrumut internaţional; achitarea la cursul zilei a contravalorii cupoanelor de tip voucher sau coupon reponse internaţional, cerute de bibliotecă de la care se efectuează împrumutul (dacă este cazul) ;

-   taxele de expediere a cărţii împrumutate;

-   se angajează să respecte integritatea şi termenul de restituire a publicaţiei.

 • Activitatea de împrumut interbibliotecar internaţional intră în atribuţiile de serviciu ale bibliotecarilor din cadrul Compartimentului completarea, prelucrarea, organizarea fondului de documente, schimb intern şi internaţional.

5.4. MENŢIUNI PRIVIND OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR INTERNI AI UTCN

Toate persoanele (cadre didactice, doctoranzi, studenţi, personal UTCN) care pleacă din universitate în situaţiile menţionate mai jos, sunt obligate ca pe fişa de lichidare să obţină şi viza de la bibliotecă:

1. în cazul suspendării sau încetării contractelor individuale de muncă ale angajaţilor UTCN (Legea 53/2003 - Codul muncii art. 50 și art. 51), nu se eliberează actele personale existente la Biroul Personal, decât după obţinerea pe fişa de lichidare a vizei de bibliotecă, prin care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de Biblioteca UTCN;

2. în cazul plecării temporare în ţară şi străinătate a angajaţilor UTCN pe o perioadă mai mare de 30 de zile, nu se eliberează actele necesare deplasării (ordin de deplasare, ordinul Rectorului etc.), decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de Biblioteca UTCN;

3. în cazul transferului studenţilor şi doctoranzilor la o altă unitate de învăţământ, nu se eliberează actele necesare transferului, decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de Biblioteca UTCN;

4. în cazul încheierii studiilor pentru studenţi şi doctoranzi nu se eliberează actele personale şi diploma de studii (diploma de inginer, diploma de arhitect, diploma de absolvire, diploma de studii aprofundate, diploma de master), decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de Biblioteca  UTCN;

5. în cazul exmatriculării studenţilor şi doctoranzilor nu se eliberează actele personale, decât după obţinerea vizei de bibliotecă în care se menţionează că nu există nici o datorie faţă de Biblioteca  UTCN.

            Viza de lichidare este dată de bibliotecarii de la sălile de împrumut la domiciliu ale Bibliotecii, numai în condiţiile în care persoanele în cauză nu au datorii (cărţi pierdute, nerestituite la termen, forme de plată neachitate) la nici una din filiale.

Utilizatori care solicită viza de lichidare au obligaţia de a restitui permisul de bibliotecă.

Pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să consultaţi  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca