Sindicatul Universitatii Tehnice

SINDICATUL UNIVERSITĂȚII TEHNICE “SINDUT” din Cluj-Napoca

Afiliat la: FEDERAȚIA NAȚIONALĂ SINDICALĂ ALMA MATER CARTEL ALFA      

Capitolul I DENUMIREA, SCOPUL ȘI SEDIUL SINDICATULUI

Art. 1. Sindicatul Universității din Cluj-Napoca este o organizație profesională, cu personalitate juridică, care reunește prin adeziune liber exprimată, salariații și pensionarii din Universitatea Tehnică clujeană, din unitățile și compartimentele aflate în structura ei, indiferent de naționalitate, sex, convingeri politice sau religioase.
Art.2. Sindicatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca are denumirea prescurtată “SINDUT” Cluj-Napoca, iar sediul sindicatului este pe Str. C. Daicoviciu, Nr.15, Bloc Turn, parter.
Art. 3. “SINDUT” Cluj-Napoca are ca scop apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, sociale și culturale ale membrilor săi, a libertății și demnității acestora în raport cu toate organele administrative locale și centrale.

În vederea realizării scopului propus “SINDUT” acționează pentru:
-respectarea riguroasă a legilor în domeniul salarizării membrilor săi;
-retribuirea muncii prestate în afara programului de lucru sau a fișei postului;
-acordarea de sporuri și categorii de salarizare cu respectarea legilor în vigoare;
-respectarea dreptului la muncă a fiecărui salariat, conform intereselor și pregatirii sale profesionale;
-aplicarea întocmai a regulamentelor și statutelor în vigoare, privind încadrarea, promovarea, transferarea, eliberarea din muncă și pensionarea membrilor săi;
-urmărește scoaterea la concurs și ocuparea posturilor vacante, ținând seama de perspectiva acelor posturi și de interesele colectivelor de salariați;
-participă la elaborarea și avizarea regulamentelor de ordine interioară, a contractelor colective și individuale de muncă;
-militează pentru respectarea drepturilor membrilor săi de a avea acces liber la toate sursele și formele de documentare interne și internaționale, de a participa, fără nicio îngrădire la reuniuni și manifestări științifice și culturale organizate în
țară și în străinatate;
-urmărește precizarea și respectarea atribuțiilor de serviciu pentru fiecare loc de muncă și folosirea personalului numai în scopul pentru care a fost angajat;
-promovează și apără drepturile și interesele membrilor săi în direcția îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață, și anume: asigurarea unor condiții de protecție și igienă a muncii conform legilor în vigoare, acordarea antidoturilor și a echipamentului de protecție, acordarea biletelor de odihnă și de tratament pe baza cererilor depuse și a priorităților stabilite pe criterii obiective;
-acordă asistență tuturor membrilor săi în conflictele de muncă pe care aceștia le au cu conducerea administrativă;
-desfasoară activități cultural-educative și sportive și crează condiții de recreare în timpul liber pentru membrii săi.
-colaborarea cu organizațiile studențești, precum și sprijinirea acestora în acțiuni care nu contravin prezentului statut și eticii universitare;
-asigurarea protecției liderilor și membrilor de sindicat aleși în organele de conducere, atât pe durata mandatului lor cât și după expirarea acestuia;
-încadrarea unor sectoare lucrative în grupe de muncă corespunzatoare, ținând cont de complexitatea și periculozitatea proceselor tehnologice sau activităților profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.4. “SINDUT” promovează solidaritatea, colegialitatea și întrajutorarea în relațiile dintre membrii săi și combate cu fermitate manifestările antisociale, imorale, antiacademice.
Art.5. Sindicatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca are dreptul să se solidarizeze cu alte organizații sindicale și să solicite sprijin altor organizații sindicale în vederea apărării drepturilor membrilor săi.
Art. 6. “SINDUT” apără, promovează și reprezintă interesele membrilor săi, atât în cadrul vieții universitare, cât și în contextul global al vieții societății românești, luptând organizat, cu forme unite, pentru îndeplinirea aspirațiilor lor pentru o viată mai bună și pentru condiții mai bune de muncă. “SINDUT” desfășoară activități cu caracter sindical, profesional, social, cultural-educativ, de angajare civică și patriotică. Activitatea sindicatului se desfasoară pe baza prezentului statut și a programelor de acțiune stabilite de Conferința sindicatului.


Capitolul II DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL SINDICATULUI

Art. 7. Poate fi membru al “SINDUT” din Cluj-Napoca orice salariat sau pensionar al Universității Tehnice clujene care aderă la prevederile prezentului Statut și nu face parte din alt sindicat.
Art. 8. Primirea în sindicat se face pe baza semnăturii salariatului pe o cerere individuală sau pe un tabel colectiv, cu avizul Biroului Executiv al Consiliului Sindical.
Art. 9. Calitatea de membru de sindicat încetează prin transfer, retragere sau excludere din sindicat.
Art. 10. Retragerea din sindicat se face pe baza unei cereri scrise, adresate Consiliului Sindical sau Biroului Executiv al acestuia, fără obligația motivării retragerii. Calitatea de membru încetează la expirarea termenului de 10 zile de la depunerea cererii de retragere.
Art. 11. Excluderea din sindicat se decide de către Adunarea generală a grupei sindicale, în cazul săvârșirii unor abateri incompatibile cu calitatea de membru al sindicatului, sau de către Consiliul Sindicatului în caz de neplată a cotizației timp de 3 luni consecutiv. Contestarea excluderii se poate face în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la primirea comunicării scrise.
Art. 12. Membrii care se retrag sau sunt excluși din sindicat nu au niciun drept asupra Patrimoniului Sindicatului.


Capitolul III DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art. 13. Principalele drepturi ale membrilor “SINDUT” sunt:
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale sindicatului;
b) să participe la dezbaterea tuturor problemelor muncii sindicale în adunările generale, conferințe, presa, etc.
c) să ceară să participe personal, în toate cazurile atunci când se discută și urmează a se lua hotărâri privind persoana sa;
d) să fie apărat în fața organelor de conducere administrativă sau profesional – științifică în cazul încălcării prevederilor contractului de muncă și legislației muncii;
e) consultanță juridică gratuită în cazul litigiilor de muncă, la cererea expresă a membrului de sindicat adresată Biroului Executiv al Consiliului Sindical;
f) să folosească dotările sociale, culturale și sportive ale Universității și Sindicatului, împreună cu membrii familiei, cu aprobarea Biroului Executiv al Consiliului Sindical;
g) să recurgă la petiție pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime privind: salarizarea, încadrarea pe posturi, nerespectarea Codului muncii, prevederile sociale, protecția muncii etc.
Art. 14. Principalele îndatoriri ale membrilor “SINDUT” sunt:
a) participarea activă la activitatea profesional – științifică și instructiv – educativă a formațiunii în care este incadrat;
b) respectarea Statutului și achitarea la timp a cotizației;
c) perfecționarea continuă a pregătirii profesional – științifice;
d) să respecte și să aplice legile statului Roman;
e) să aibă o comportare demnă, corectă și civilizată.


Capitolul IV FONDURILE BĂNEȘTI ȘI PATRIMONIUL

Art. 15. Veniturile bănești și mijloacele materiale ale Sindicatului provin din cotizația lunară a membrilor săi, din conturile și patrimoniile reunite ale sindicatelor care fuzionează cu “SINDUT” și din orice alte surse legale.
Art. 16. Cuantumul cotizației este de maxim 1% din salariul de încadrare (baza) cu posibilitatea modificarii anuale de către Conferința Sindicatului sau de Consiliul Sindicatului (în perioada dintre conferințe) și a consemnării în Proces verbal.
Art. 17. Încasarea cotizației se face lunar, prin reținerea sumelor pe liste atașate la Statul de plată la Serviciul Financiar – Contabil al Universității Tehnice, începând din luna martie 1998. Virarea sumei încasate în contul “SINDUT” la CEC Sucursala Cluj-Napoca și tabelelor lunare ale cotizațiilor se vor depune la Biroul executiv al “SINDUT” în termen de cel mult 10 zile de la efectuarea operațiilor.
Art. 18. Fondurile bănești ale Sindicatului “SINDUT” se păstrează în conturi bancare. Biroul Executiv al “SINDUT” poate modifica banca la care sunt deschise aceste conturi în funcție de situația de pe piața financiară.
Art. 19. Destinația și modul de utilizare a fondurilor bănești și a mijloacelor materiale ale Sindicatului sunt hotărâte de Conferința Sindicatului, Consiliul Sindicatului (între conferințe) și de Biroul Executiv (între ședințele consiliului), iar achitarea sumelor se face prin dispoziția de plată semnată de președinte sau vicepreședintele care are specimen de semnătură.
Art. 20. Pentru activitatea depusă pe linie sindicală, membrii organelor de conducere alese pot beneficia de indemnizații, premii sau alte forme de recompense stabilite de Biroul Executiv al Sindicatului și aprobate de președinte, în funcție de realizările bugetare și de meritele celor propuși pentru recompensare.
Art. 21. Pentru lucrări de contabilitate, caserie, asistență și consultanță juridică, sau alte prestări de servicii și colaborări, efectuate în folosul sindicatului, se vor face plăți conform prevederilor legale, aprobate de Biroul Executiv și de președintele acestuia.
Art. 22. În contul și gestiunea “SINDUT” vor fi transferate toate fondurile și obiectele de patrimoniu existente fizic, la data fuzionării cu alte sindicate. Pe măsura recuperării în timp a patrimoniului fostului sindicat al Institutului Politehnic și al Asociației Sportive “Politehnica”, pe bază de Proces Verbal de predare-primire semnat de fiecare în parte, acestea vor fi trecute în patrimoniul “SINDUT”.
Art. 23. În sprijinul salariaților cu venituri mici, Biroul Executiv poate aproba ajutoare materiale sau decontarea unor cheltuieli prilejuite de evenimente deosebite (decese, căsătorii, cumpărări de medicamente, proteze s.a.m.d.), în limita fondurilor prevăzute la acest capitol, fără a depăși 25% din bugetul anual realizat din cotizațiile membrilor “SINDUT”. Pentru cheltuielile care depășesc această cotă este necesară aprobarea Consiliului “SINDUT”.


Capitolul V ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 24. Organele de conducere ale “SINDUT” sunt urmatoarele:
a) la nivelul “SINDUT”: Conferința, Consiliul Sindicatului și Biroul Executiv
b) la nivel de grupă, Adunarea generală a grupei sindicale și Biroul grupei format din 3 membri: un responsabil sau LIDER, un locțiitor și un membru al Biroului; Grupele sindicale se organizează pe criteriul locului de muncă, pe cât se poate din membrii sindicatului care aparțin acelorași catedre, birouri, formații de lucru, etc. Structura organizatorică a sindicatului, pe grupe, facultăți și compartimente, se aprobă de către Conferința Sindicatului și se actualizează periodic de Biroul Executiv pe aceleași criterii.
Art. 25. Conferința “SINDUT” se întrunește în sesiuni ordinare la interval de 4 ani, de regulă, în primul semestru al anului și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este necesar, din inițiativa Consiliului Sindicatului sau a 1/3 din totalul membrilor sindicatului. Conferința este statutar constituită în prezența a cel puțin 50% din numărul delegaților si adoptă hotărâri cu majoritate simplă de jumătate plus unu din numărul voturilor delegaților prezenți.
Conferința Sindicatului are următoarele atribuții:
a) aprobă sau modifică Statutul Sindicatului și structura acestuia;
b) alege odată la 4 ani Biroul Executiv;
c) adoptă Programul general de activitate al Sindicatului;
d) aprobă cuantumul cotizației lunare;
e) aprobă veniturile și cheltuielile bugetare realizate între conferințe;
f) hotărăște afilierea sau retragerea din Federații sau din alte uniuni sindicale;
g) dezbate darea de seamă a Consiliului Sindicatului și a Comisiei de cenzori;
h) hotărăște asupra problemelor principale ale activității sindicatului.
Art. 26. Consiliul Sindicatului “SINDUT” este organul de conducere al Sindicatului în intervalele dintre sesiunile Conferinței sindicatului. Consiliul este alcătuit din 17 – 25 membri. Este învestit pentru un mandat de 4 ani și este alcătuit din:
a) toți liderii grupelor sindicale reprezentative, aleși în adunările generale ale grupelor, care au un număr de membri care depășesc jumătate din numărul salariaților pe care îi reprezintă în sindicat;
b) toți membrii Biroului Executiv aleși în conferința “SINDUT” Consiliul “SINDUT” este statutar constituit în prezența a cel puțin 50% din numărul membrilor aleși și reprezentativi (la data convocării) și adoptă hotărâri cu majoritate simplă 
(jumătate plus unu) din numărul voturilor celor prezenți. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima convocare, ședința Consiliului este statutară, indiferent de numărul membrilor de sindicat reprezentați la a doua
convocare, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de cei prezenți.

Consiliul Sindicatului are urmatoarele atribuții:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Conferinței Sindicatului;
b) veghează asupra modului de gospodărire a mijloacelor materiale și a fondurilor bănești ale sindicatului, discutând și aprobând anual cheltuielile efectuate, în perioada ianuarie-martie a anului următor anului bugetar încheiat;
c) face propuneri privind Regulamentele de ordine interioară, contractele individuale și negociază contractele colective de muncă;
d) coordonează activitatea grupelor sindicale și organizează activitățile sindicale de interes general;
e) organizează activități și asigură condițiile necesare pentru odihna și recrearea salariatilor, în raport cu mijloacele materiale și fondurile bănești disponibile;
f) aprobă repartizarea biletelor de odihnă și tratament în funcție de cererile depuse și numărul locurilor primite;
g) aprobă cuantumul ajutoarelor materiale oferite membrilor de sindicat sau familiilor acestora, în cazul unor evenimente deosebite din viața lor, pe baza propunerilor Biroului Executiv, cu ocazia discutării și aprobării bilanțului anual de venituri și cheltuieli, Toate ajutoarele se vor acorda pe bază de cerere individuală, aprobată și vizată de Președinte;
h) hotărăște asupra contribuțiilor bănești ale Sindicatului la întreținerea și administrarea bazelor de odihnă și agrement ale Universității Tehnice și a taberelor de odihnă organizate prin forțe proprii sau în colaborare cu alte instituții de învățământ, pe baza propunerilor Biroului Executiv, în ședințe extraordinare;
i) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de Conferința Sindicatului.
Art. 27. Biroul Executiv al Consiliului SINDUT se compune din 7 -9 membri. Este alcătuit din președinte (cadru didactic), vicepreședinte (reprezentant al personalului didactic auxiliar și nedidactic), șefi de comisii, secretar, trezorier, aleși de conferință. Pentru funcțiile de: președinte și vicepreședinte, candidaturile se depun cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea lucrărilor conferinței. Depunerea candidaturilor va fi însoțită de un curiculum vitae. Biroul Executiv este ales pe o durată de 4 ani în Conferințele “SINDUT”. Biroul Executiv sau orice membru BEX poate fi revocat și inlocuit de Conferinta extraordinara a
“SINDUT” sau de Consiliul Sindicatului (în perioada dintre conferințe) înainte de încheierea mandatului, în cazul în care aceștia nu-și îndeplinesc obligațiile statutare. Biroul Executiv este statutar constituit în prezența a cel puțin 50% din numărul
membrilor aleși și adoptă hotărâri cu jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenți. Biroul Executiv îndeplinește în mod operativ toate atribuțiile Consiliului între ședințele Consiliului Sindicatului, în plus numește casierul, contabilul, magazionerul și alte ajutoare necesare în gestionarea bugetului și a patrimoniului “SINDUT”. Stabilește regulile de administrare ale mijloacelor materiale și ale fondurilor bănești ale sindicatului și gospodărește resursele fondului sindical; Înaintează Senatului Universității, organelor de Stat si Federației Sindicatelor din care face parte, propuneri privind adoptarea de măsuri, inclusiv de ordin legislativ, pentru realizarea obiectivelor decise de Consiliul Sindicatului.
Art. 28. Adunarea generală este compusă din totalul membrilor sindicatului ce aparțin unei grupe. Ea se întrunește anual în ședințe ordinare, precum și ori de câte ori este necesar în ședințe extraordinare, din inițiativa Biroului grupei sindicale sau a 1/3 din numărul membrilor grupei.
Adunarea generală are urmatoarele atribuții:
a) dezbate documentele și problemele propuse grupei sindicale sau ridicate din cadrul acesteia și hotărăște asupra lor, până la nivelul de competența a grupei;
b) alege Biroul grupei sindicale si delegații grupei sindicale la Conferința Sindicatului pe Universitate conform normei de reprezentare de 1/10;
c) hotărăște excluderea din sindicat.
Art. 29. Președintele Sindicatului are următoarele atribuții:
a) reprezintă Sindicatul în relațiile acestuia cu organele de stat și organizațiile politice, obștești sau științifice din țară sau străinătate;
b) coordonează activitatea Biroului Executiv al Consiliului Sindicatului;
c) realizează activitățile curente stabilite de Biroul Executiv și Consiliul “SINDUT” În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de unul din vicepreședinți, delegat de președintele SINDUT.
Art. 30. Consiliul Sindicatului sau Biroul Executiv pot da împuternicire specială, scrisă, de reprezentare a Sindicatului, oricărui membru al Consiliului sau Biroului Executiv.
Art. 31. Organele de conducere ale Sindicatului pot fi revocate, în întregime sau în parte, conform unei proceduri similare celei prevăzute pentru alegerea și constituirea lor. Ele sunt statutar constituite în prezența a cel puțin 50% din numărul membrilor (delegaților) si pot lua hotărâri cu majoritate simplă (jumătate plus unu) din numărul voturilor exprimate. Dacă se constată că unii membri aleși ai Consiliului SINDUT, din diferite motive, nu desfăsoară o activitate corespunzatoare funcției, se împuternicește Biroul Executiv ca, în perioada dintre conferințe, prin vot deschis, să procedeze la delegarea altor persoane din
cadrul colectivelor pe care le reprezintă, până la desfășurarea de noi alegeri.
Art.32. Organul de control al SINDUT este Comisia de Cenzori. Ea este formată dintr-un președinte și doi membri. Atribuțiile Comisiei de Cenzori se referă la:
a) controlul activității financiar -contabile, execuția bugetară și modul în care este gestionat patrimoniul SINDUT;
b) modul în care sunt rezolvate reclamațiile, cererile și propunerile adresate Biroului Executiv;
c) prezentarea unui raport anual de activitate.


Capitolul VI CĂILE DE ACȚIUNE ALE SINDICATULUI

Art. 33. Pentru atingerea obiectivelor prevăzute în statut, în scopul apărării drepturilor și intereselor legitime ale membrilor săi, a drepturilor fundamentale ale omului, Sindicatul are la dispoziție toate formele prevăzute de legislația în vigoare.


Capitolul VII AFILIERE ȘI DIZOLVARE

Art. 34. În baza Hotărârii Conferinței “SINDUT”, Sindicatul Universității Tehnice (“SINDUT”) din Cluj-Napoca, se poate afilia la o Federațtie Națională Sindicală reprezentativă pentru Învățământul Superior, care-i apără interesele la nivel ministerial, precum și la o Confederație Sindicală – care-i apără interesele la nivel guvernamental, în conformitate cu Statutul acestora; “SINDUT” își păstrează independența fată de sindicatele asociate în federație și confederație.
Art. 35. “SINDUT” Cluj-Napoca are dreptul de a stabili și întreține relații cu alte organizații sindicale din țară și din alte țări.
Art. 36. Dizolvarea “SINDUT” poate fi hotărâtă numai de Conferința Sindicatului.
Art. 37. În caz de dizolvare, bunurile date în folosința de către Stat vor fi restituite Statului, iar celelalte bunuri vor fi valorificate prin licitație și fondurile obținute împreună cu soldul de casă la zi vor fi impărțite tuturor membrilor de sindicat existenți la data hotărârii de dizolvare.
Art. 38. Consiliul Sindicatului poate hotărî vânzarea unor bunuri din patrimoniul sindicatului, în cazuri justificate, prin licitație publică.
Art. 39. Sindicatul “SINDUT” poate avea activitate comercială, conform celor prevazute de lege.