Concurs posturi didactice pe perioada determinată 2019

Informații generale

Concurs posturi didactice 2018-2019 perioada determinată iulie – septembrie 2019

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http:// www.utcluj.ro.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 13.12.2018.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la registratura Rectoratului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28.

Candidați înscriși

Facultatea de Automatică și Calculatoare

 Documente atașate: