Facultatea de Instalații

 

Calendar admitere iulie 2018:

Înscrierea candidaților: 10-14,16* iulie între orele 9:00 și 15:00
*În 16 Iulie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN

Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28 Cluj-Napoca, precum şi la extensiile universitare Alba Iulia, Bistriţa, Satu Mare, Zalău.

Afişarea rezultatelor iniţiale: 16 iulie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis:
+ Etapa I: 17 - 19 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări:19 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 20 si 21 iulie între orele 9:00 si 15:00
+ Afișare rezultate finale: 21 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin:
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere)
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxa în data de 16 iulie 2018), respectiv pâna cel mai târziu în ultima zi a celei de a doua etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxa în data de 19 iulie 2018) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări , conform Calendarului de Admitere 2018.Detalii aici

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2018:

Cifră de şcolarizare licență

Nr. Locuri alocate 2018-2019

 

 

Facultatea

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

 

Absolvenți licee și mediul rural

 

Formare cadre didactice

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

 

Total

 

 

 

 

 

 

INSTALAȚII

Ingineria instalațiilor

Instalații pentru construcții

146

5

 

 

2

1

 

3

 

154

30

 

184

 

 

TOTAL

146

5

0

0

2

1

 

3

0

154

30

0

184

 

*** La nivel de universitate sunt disponibile 75 de locuri bugetate pentru elevii cu diplomă de bacalaureat și 6 locuri bugetate pentru cetățenii de etnie rromă

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.

Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de Autovehicule Rutiere,Mecatronică si Mecanică) : Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Autovehicule Rutiere,Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Calculul mediei de admitere pentru candidaţii care se înscriu la Comisia cu concurs de dosare:

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

1. media de la examenul de bacalaureat in proporţie de 100% sau,

2. pentru absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca aceasta notă sa fie considerată in proporţie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 


Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota la proba de la examenul de Bacalaureat considerată în calculul medie de admitere;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.

Clasamentul se realizează in ordinea mediilor (se aplica principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Medii de admitere in sesiunea iulie 2017:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Ingineria instalatiilor
6.05
9.32
6.25
8.51
 
Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei(sau la Comisia 1,  150 lei).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

 

Informatii despre facultate:

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://instalatii.utcluj.ro/