Biblioteca

ISTORIC

Biblioteca Universităţii Tehnice a fost reorganizată în anul 1948 pe bazele celei care a fost Şcoală de Conducători Tehnici (aceasta fiind înfinţată în 2 octombrie 1922). Primele volume care au intrat în fondurile bibliotecii au fost în numar de 3.348, provenind de la aceeaşi şcoală.

Evoluţia bibliotecii a fost una dinamică, ea urmând îndeaproape evoluţia şi dezvoltarea universităţii, cu întregul evantai de facultăţi  şi specializări, astfel în intervalul 1948-1977, spre exemplu, fondul de carte al bibliotecii a crescut de 96 de ori, în paralel cu creşterea numărului de cititori şi al numărului de volume consultate. În anul 1963 fondul de carte era de 123.502 volume, iar în 1978 fondul de carte era de 340.000 volume. În prezent biblioteca are un fond de aproximativ 650.000 volume.

În prezent biblioteca UTC-N este formată dintr-un sediu central, cinci filiale (Daicoviciu, Mecanică, Observator, Mărăşti şi Baia-Mare), patru extensii ( Bistriţa, Satu-Mare, Zalău şi Alba-Iulia), editură,  tipografie, librărie şi  arhivă. Din punct de vedere administrativ, este o bibliotecă de drept public, fără personalitate juridică, fiind subordonată universităţii şi finanţată din bugetul acesteia.

 

Filiala  Baia – Mare

Biblioteca Centrului Universitar  Nord din Baia Mare funcţionează din anul 1961, odată cu înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia-Mare. Fondul de publicaţii al bibliotecii s-a dezvoltat treptat prin achiziţii de carte, schimb de publicaţii cu diverse instituţii, organizaţii şi prin donaţii.

 

În prezent este o bibliotecă universitară modernă, cu un fond de publicaţii de peste 200.000 volume şi periodice, care acoperă aproape toate domeniile de interes. Colecţia de publicaţii periodice se îmbogăţeşte în fiecare an, prin abonamente la peste 30 titluri, atât din ţară cât şi din străinătate.

 

MISIUNE

Biblioteca se află sub patronajul direct al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, având statut de bibliotecă universitară, care are ca utilizatori principali studenţi, studenţii doctoranzi, cadre didactice, cercetătorii din această instituţie de învăţământ superior şi utilizatori externi (persoane fizice sau juridice). Funcţia esenţială a bibliotecii este de a sprijini procesul de învăţământ şi cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul UTC-N.

În acest sens, biblioteca se va preocupa permanent ca informaţia şi serviciile oferite utilizatorilor să se alinieze la un nivel cât mai înalt, similar cu nivelul bibliotecilor de profil din lume.

 

RESURSE

Resursele bibliotecii sunt constituite din alocaţii de la bugetul Universităţii tehnice, aprobate de senatul universităţii, venituri proprii, provenite din servicii, tarife şi penalităţi, conform legislaţiei în vigoare.

Cuantumul taxelor şi tarifelor stabilite conform Ordonanţei Guvernului nr. 84/25 august 1998 si Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4760/ 12 octombrie 1998, va fi aprobat la începutul fiecărui an universitar de Senatul UTC-N, sau / ori de câte ori se consideră necesar, la propunerea conducerii bibliotecii UTC-N.

Sumele provenite din taxe şi tarife vor fi utilizate exclusiv în folosul bibliotecii.

Alte legaturi utile

© Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Ne puteți urmări și pe: utcn facebook utcn instagram utcn titter