Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera


Este un punct de informare, asistenţă profesională şi consiliere pentru studenţii şi absolvenţii UTC-N.

Mediază comunicarea între studenţi/ absolvenţi şi angajatori.

Este acreditat de Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) să ofere servicii de consiliere şi informare şi de mediere a muncii pe piaţa internă.

Regulament cu privire la activitatea de consiliere în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Metodologie privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera

Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, stipulează promovarea universităţii centrate pe student. Conform principiului dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite (Art. 202) în învăţământul superior de stat, studenţilor trebuie să li se asigure:

  • ->consiliere şi informare din partea cadrelor didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare;
  • ->consiliere în scopul orientării profesionale;
  • ->consiliere psihologică;
  • ->acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice;
  • ->acces la datele referitoare la situaţia şcolară personală.

De asemenea, o secţiune importantă a legii educaţiei este dedicată cadrului general şi integrator al învăţării pe tot parcursul vieţii care cuprinde: educaţia timpurie, învăţământul preuniversitar, învăţământul superior, educaţia şi formarea profesională continuă a adulţilor.

 

În acest cadru, misiunea Oficiului de Consiliere şi Orientare în Carieră este de a asigura servicii de consiliere profesională şi psihologică pentru orientarea în carieră şi dezvoltarea abilităţilor de adaptare şi învăţare pe tot parcursul vieţii, servicii adresate studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

 

În activitatea noastră vom pune accentul pe:

- Promovarea eficientă a ofertei profesionale, prin mijloace moderne, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, în contextul deschiderii europene a României;

- Adaptarea consilierii în carieră la conceptul de învăţare pe tot parcursul vieţii, la necesităţile de reorientare profesională ale tinerilor şi adulţilor, generate de schimbările continue şi rapide ale pieţei forţei de muncă şi mobilitatea acesteia între ţări.

Cu noi mergi drept la ţintă!