Concurs posturi didactice 2023-2024 sem. I

Link pentru inscrierea la concursuri didactice.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 438 din 29 noiembrie 2023, respectiv a posturilor pe perioadă determinată.

Cf OME 6072/31.08.2023, Art. 1 (4) ”Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ superior și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.”

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 10.02.2022.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat, iar documentele se încarcă la link-ul din sectiunea Concurs posturi didactice 2023-2024 sem.I. Dosarele candidaților declarați admis la finalizarea concursului se transmit în format fizic la Prorectoratul Didactic, conform calendarului.
Informații suplimentare tel. 0264/2022290

 

[English version]
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCAannounces the organization of contests regarding the occupation of teaching positions for an indefinite period, published in the Official Gazette, part III no. 438 from 29 November 2023, respectively of fixed-term positions.
Cf OME 6072/31.08.2023, Art. 1 (4) "Until the elaboration of methodologies, regulations and other normative acts necessary for the implementation of Law no. 199/2023, the provisions regarding the organization, operation of the higher education system and the conduct of the educational process, found or entered into force on September 1, 2023, apply."

The date, time and venue of the competition will be published at http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18

The contests shall be organised in compliance with:
* Education Act No.1/2011, as amended;
* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);
* Government Resolution No. 883/09.11.2018 amending and supplementing the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff”;
* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 10.02.2022.

The competition file is created by the candidate, and the documents are uploaded at the link in the section Competition for teaching positions 2023-2024 sem. I. . The files of candidates declared admitted at the end of the competition are sent in physical format to the Didactic Vice-Rectorate, according to the calendar. Additional information tel. 0264/2022290

 

Candidați înscriși (perioadă nedeterminată):

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 

Facultatea de Automatică si Calculatoare

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică

 

Facultatea de Construcții

 

Facultatea de Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației

 

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

 

Centrul Universitar Nord Baia Mare

 

Facultatea de Inginerie

 

Facultatea de Litere

 

 

Candidați înscriși (perioadă determinată):

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 

Facultatea de Automatică si Calculatoare

 

Facultatea de Construcții

 

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

 

Facultatea de Litere

 

Facultatea de Știinte