Concurs posturi didactice 2022-2023 sem. I

Link pentru inscrierea la concursuri didactice.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1251 din 24 noiembrie 2022.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului se află la adresa http://jobs.edu.ro/index.php?uid=18.

 

Rezultate concurs perioadă determinată

Rezultate concurs perioadă nedeterminată

Concursurile se desfășoară în conformitate cu:
* Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare;
* H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea “Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior” (actualizată);
* H.G. nr. 883 din 09.11.2018 privind modificarea șI completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior;
* “Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea Senatului universitar din data de 10.02.2022.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat, iar documentele se încarcă la link-ul din sectiunea Concurs posturi didactice 2022-2023 sem. Iink activ din data de 05.12.2022. Dosarele candidaților declarați admis la finalizarea concursului se transmit în format fizic la Prorectoratul Didactic, conform calendarului.
Informații suplimentare tel. 0264/2022290

 

[English version]
THE TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ-NAPOCA hereby announces the vacancy-filling contest procedure for teaching staff by contract of indefinite duration as published in the Official Journal, part 3, No. 1251 din 24 November 2022.

 

All the information regarding the calendar and the terms of the contests can be found on the website of the Technical University of Cluj-Napoca as well as the website of the Ministry of National Education at  http://jobs.edu.ro

 

The contests shall be organised in compliance with:
* Education Act No.1/2011, as amended;
* Government Resolution No. 457/2011 concerning the approval of the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff” (updated);
* Government Resolution No. 883/09.11.2018 amending and supplementing the “Vacancy-filling contest framework methodology for higher education teaching and research staff”;
* “The vacancy-filling contest methodology for teaching and research staff at the Technical University of Cluj-Napoca”, as approved by the Resolution of the Academic Senate 10.02.2022.

The competition file is created by the candidate, and the documents are uploaded at the link in the section Competition for teaching positions 2022-2023 sem. I, active link from 05.12.2022. The files of candidates declared admitted at the end of the competition are sent in physical format to the Didactic Vice-Rectorate, according to the calendar. Additional information tel. 0264/2022290

 

Candidați înscriși (perioadă nedeterminată):

Facultatea de Automatică si Calculatoare

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică

 

Facultatea de Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației

Barburiceanu Stefania Ramona

 

Facultatea de Inginerie a Instalațiilor

 

 

Centrul Universitar Nord Baia Mare

 

Facultatea de Litere

 

Facultatea de Stiinte

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

 

 

Candidați înscriși (perioadă determinată):

Facultatea de Arhitectura si Urbanism

 

Facultatea de Automatică si Calculatoare

 

Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică si Mecanică

 

Facultatea de Construcții

 

Facultatea de Electronica, Telecomunicații si Tehnologia Informației

 

Facultatea de Inginerie Electrică

 

Facultatea de Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției

 

Facultatea de Litere

 

 

Documente atașate: